OPD Hours : Sunday to Friday - 8am to 5pm

HOTLINES - 977-1-4371322, 4371374, 4370622, EHS: 4376349

Notices

Title Published Date Action
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी)अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । 2023-01-26 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी)अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना 2023-01-24 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-01-12 View
रेडियोग्राफर अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । 2023-01-09 View
लिखित परीक्षा नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना 2023-01-09 View
रेडियोग्राफर लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-01-06 View
लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-01-03 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (पिडियाट्रिक्स)अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । 2023-01-02 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (पिडियाट्रिक्स)अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-12-27 View
रेडियोग्राफर लिखित परीक्षा सम्बन्धी सुचना 2022-12-27 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (पिडियाट्रिक्स) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-12-16 View
रेडियोग्राफर अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-12-16 View
सूचना 2022-11-17 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक, कार्डियोभास्कुलर सर्जरी नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । 2022-11-09 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-11-06 View
Advertisement - nursing training packages updated 2022-10-23 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-10-10 View
स्वीकृत नामावली 2022-09-16 View
आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा समय संशोधन तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना 2022-09-06 View
आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना 2022-08-26 View
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय ह्रृदय केन्द्र, कर्मचारीहरुको (छैठौं संशोधन समेत) नियमावली 2022-08-26 View
कोभिड - १९ सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फाराम 2022-08-26 View
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचाना रेजिडेन्ट चिकित्सक, कार्डियोलोजी (रा.प. तृतीय) 2022-07-29 View
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना रजिष्ट्रार कार्डियोलोजी 2022-07-25 View
बढुवा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना ! 2022-07-22 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-07-19 View
रजिष्ट्रार, कार्डियोलोजी अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-07-19 View
रजिष्ट्रार, कार्डियोलोजी अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-07-07 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-07-06 View
ल्याब टेक्निसियन अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । 2022-06-13 View
अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-06-12 View
ल्याब टेक्निसियन लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-06-06 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक, कार्डियोभास्कुलर सर्जरी, रा.प. तृतीय) नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना 2022-05-22 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-05-20 View
ल्याब टेक्निसियन लिखित परीक्षा सम्बन्धी सुचना 2022-05-18 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-05-05 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक, कार्डियोभास्कुलर सर्जरी, रा.प. तृतीय) नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । 2022-04-19 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-04-17 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-04-08 View
रेडियोग्राफर (करार) नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2022-03-31 View
ल्याब टेक्निसियन अवश्यकता 2022-03-29 View
रेडियोग्राफर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-03-22 View
स्टाफ नर्स अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना 2022-03-18 View
रजिष्ट्रार एनेस्थेसिया अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना 2022-03-13 View
रजिष्ट्रार एनेस्थेसिया लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-03-11 View
रजिष्ट्रार एनेस्थेसिया लिखित परीक्षा सम्बन्धी सुचना 2022-03-08 View
Staff Nurse Result and Interview Notice 2022-03-06 View
रजिष्ट्रार एनेस्थेसिया अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-02-28 View
रजिस्ट्रार रेडियोलोजी नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2022-02-23 View
रेडियोग्राफर लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2022-02-22 View
स्टाफ नर्स लिखित परीक्षा सम्बन्धी सुचना 2022-02-15 View
स्टाफ नर्स लिखित परीक्षा सम्बन्धी सुचना(गोरखापत्र) 2022-02-15 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2022-02-15 View
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना 2022-02-13 View
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-02-11 View
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-02-11 View
अवश्यकता 2022-02-09 View
ठेक्का सम्झौता गर्न आउने बारे 2022-02-07 View
अवश्यकता 2022-02-06 View
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना 2022-01-27 View
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना 2022-01-24 View
सुचना 2022-01-24 View
सूचना 2022-01-20 View
अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2022-01-17 View
अवश्यकता 2022-01-17 View
अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2022-01-10 View
म्याद थप गरिएको सूचना 2022-01-04 View
अवश्यकता 2022-01-04 View
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2022-01-03 View
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2021-12-30 View
अवश्यकता 2021-12-26 View
दर रेट (Quotation) को सूचना 2021-10-24 View
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2021-10-21 View
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2021-10-18 View
Result Published 2021-10-05 View
Result Published 2021-09-25 View
Press Release 2021-09-06 View