OPD Hours : Sunday to Friday - 8am to 5pm

HOTLINES - 977-1-4371322, 4371374, 4370622, EHS: 4376349

Notices

Title Published Date Action
स्टाफ नर्स लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना । 2023-05-29 View
स्टाफ नर्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार श्री चाँदनी साहलाई स्थायी नियुक्ति को लागि सम्पर्क राख्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 2023-05-26 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-05-23 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-05-22 View
फार्मेसी सहायक अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-05-21 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-05-19 View
फार्मेसी सहायक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । 2023-05-16 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । 2023-05-16 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-05-10 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना । 2023-05-09 View
स्टाफ नर्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार श्री रुबी साहलाई स्थायी नियुक्ति को लागि सम्पर्क राख्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना : 2023-05-08 View
फार्मेसी सहायक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2023-04-27 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-04-27 View
स्टाफ नर्स आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-04-27 View
फार्मेसी सहायक अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-04-18 View
रजिष्ट्रार, एनेस्थेसिया अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2023-04-12 View
रजिष्ट्रार, एनेस्थेसिया अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-04-07 View
रजिष्ट्रार, एनेस्थेसिया अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-03-31 View
बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति बुझ्न आउने सूचना 2023-03-22 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (पिडियाट्रिक्स) अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2023-03-21 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (पिडियाट्रिक्स) अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-03-15 View
अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2023-03-13 View
सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-03-13 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (पिडियाट्रिक्स) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-03-01 View
प्रशासन सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-02-26 View
ल्याब टेक्निसियन सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-02-26 View
नर्सिङ्ग सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-02-26 View
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-02-24 View
दरखास्त फारम अस्वीकृत गरिएको सूचना 2023-02-20 View
सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-02-01 View
लिखित परीक्षा नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना 2023-01-09 View
Advertisement - nursing training packages updated 2022-10-23 View
स्वीकृत नामावली 2022-09-16 View
आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा समय संशोधन तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना 2022-09-06 View
कोभिड - १९ सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फाराम 2022-08-26 View
बढुवा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना ! 2022-07-22 View
दर रेट (Quotation) को सूचना 2021-10-24 View
Press Release 2021-09-06 View