OPD Hours : Sunday to Friday - 8am to 5pm

HOTLINES - 977-1-4371322, 4371374, 4370622

Notices

Title Published Date Action
आ.प्र. खुला प्रतियोगितात्मक लिखित प्रक्षाको प्रक्षा कारीक्रम तथा प्रक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सुचना 2021-01-05 View
Exam Notice 2021-01-04 View
Result for Resident Doctor Cardiac Surgery Notice 2020-12-21 View
Result for Resident Doctor Pediatric Cardiology Notice 2020-12-21 View
Result for Pharmacy Assistance Notice 2020-12-21 View
Result for Lab Technician Notice 2020-12-21 View
Result for Staff Nurse Notice 2020-12-21 View
Resident Doctor Cardiac Surgery and Pediatric Cardiology Interview Schedule Noice 2020-12-20 View
आ.प्र. खुला प्रतियोगितात्मक लिखित प्रक्षाको प्रक्षा कारीक्रम तथा प्रक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सुचना 2020-12-17 View
Lab Technician Written Exam Result and Interview Schedule Notice 2020-12-16 View
Pharmacy Assistant Written Exam Result and Interview Schedule Notice 2020-12-16 View
Staff Nurse Written Exam Result and Interview Schedule Notice 2020-12-11 View
Vaccancy Announcement of Medical Officer 2020-12-03 View
Vacancy announcement for Lab Technician 2020-11-09 View
Result published 2020-05-15 View
Extended of ebidding date 2020-03-24 View
Notice of Corona Virus (Covid-19) 2020-03-20 View
STAFF NURSE WRITTEN EXAM CANCEL NOTICE 2020-03-19 View
परीक्षा मिति, समय तथा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सुचना ! 2020-03-06 View
Vacancy announcement of Pharmacy Assistant 2020-02-21 View
Result of Resident Doctor Pediatric 2076.11.6 2020-02-18 View
Result published of Medical Officer for Janakpur Branch 2076/11/2 2020-02-14 View
Vacancy Announcement 2020-02-10 View
Vacancy Announcement 2020-01-15 View
Interview Date of Medical Officer 2019-11-13 View
अस्पातल बन्द रहने सम्बन्धमा 2019-09-26 View