OPD Hours : Sunday to Friday - 8am to 5pm

HOTLINES - 977-1-4371322, 4371374, 4370622, EHS: 4376349

Downloads

Title Action
Syllabus Cardiac Surgeon View
Syllabus Cardiologist View
Syllabus Lab technician View
Syllabus Paediatric Cardiologist View
Syllabus Radiographer View
Syllabus Register Anaesthesiologist View
Syllabus Sister View
Syllabus Staff nurse View
सुची दर्ता फारम View
नागरिक वडा पत्र View
Nursing training packages View
कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८ View
सम्पत्ती विवरणको फारम View
कार्य क्षमता मूल्यांकन (आन्तरिक) दरखास्त फाराम View
Syllabus Senior Nursing Supervisor View
Syllabus Perfusion Assistant View
Syllabus Electrical oversier View
Syllabus Admin Upashayek View
बोलपत्र न. SGNHC/NCB/080/81/33 मा उल्लेख भएबमोजिमको Excel Sheet View
बोलपत्र न. SGNHC/NCB/081/82/01 मा उल्लेख भएबमोजिमको Excel Sheet View
कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन फारामको ढाँचा View