OPD Hours : Sunday to Friday - 8am to 5pm

HOTLINES - 977-1-4371322, 4371374, 4370622, EHS: 4376349

Notices

Title Published Date Action
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी)को अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-02-21 View
ल्याव टेक्निसियन र रेडियोग्राफर को अवश्यकता सम्बन्धी सूचना । 2024-02-18 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी)को अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2024-01-14 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । 2024-01-12 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना । 2024-01-10 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2024-01-03 View
बढ्वा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना ! 2023-12-22 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी)को अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-12-21 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । 2023-12-20 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी)को लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2023-12-15 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-12-08 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी)को अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-11-10 View
स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2023-11-10 View
सार्वजनिक बिदा सम्वन्धी सूचना 2023-11-10 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी)को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-11-01 View
रजिष्ट्रार कार्डियोलोजीको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-10-31 View
सार्वजनिक बिदा सम्वन्धी सूचना 2023-10-19 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी)कोआवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-10-18 View
बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना 2023-10-18 View
रजिष्ट्रार कार्डियोलोजीको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-10-08 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी)को अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-10-01 View
रजिष्ट्रार (कार्डियोलोजी )कोआवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-09-27 View
कार्डियोलोजिष्टको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-09-26 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी)को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-09-25 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी)को अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-09-25 View
कार्डियोलोजिष्टको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-09-20 View
सार्वजनिक बिदा सम्वन्धी सूचना 2023-09-19 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) कोआवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-09-17 View
शोक बिदा सम्वन्धी सूचना 2023-09-13 View
कार्डियोलोजिष्टकोआवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-09-05 View
रजिष्ट्रार प्याथोलोजीको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-08-24 View
रजिष्ट्रार प्याथोलोजीको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-08-22 View
सव ओभरसियर अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-08-14 View
रजिष्ट्रार प्याथोलोजी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-08-14 View
सव ओभरसियर अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना 2023-08-10 View
सव ओभरसियरको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-07-31 View
कार्डियो भास्कुलर सर्जरी विभागका यूनिटहरुको ओ.पि.डी. रुटिन परिवर्तन हुनेबारे अत्यन्त जरुरी सूचना : 2023-07-27 View
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य स्थगित गरिएका सूचना ! 2023-07-24 View
स्टाफ नर्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार श्री अनुषा हुमागाईंलाई स्थायी नियुक्ति को लागि सम्पर्क राख्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना : 2023-07-17 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-07-16 View
Result Published 2023-07-09 View
रेजिडेन्ट डाक्टर (कार्डियोलोजी),पर्फ्यूजन सहायक र रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तर्वार्ताको र लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना । 2023-07-04 View
स्टाफ नर्स अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2023-06-25 View
परफ्युजन सहायक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी)अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-06-20 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-06-20 View
स्टाफ नर्स लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना 2023-06-11 View
स्टाफ नर्स लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना । 2023-05-29 View
स्टाफ नर्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार श्री चाँदनी साहलाई स्थायी नियुक्ति को लागि सम्पर्क राख्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना 2023-05-26 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-05-23 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-05-22 View
फार्मेसी सहायक अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना : 2023-05-21 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-05-19 View
फार्मेसी सहायक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । 2023-05-16 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । 2023-05-16 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोभास्कुलर सर्जरी) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-05-10 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) लिखित परीक्षासम्बन्धी सूचना । 2023-05-09 View
स्टाफ नर्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार श्री रुबी साहलाई स्थायी नियुक्ति को लागि सम्पर्क राख्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना : 2023-05-08 View
फार्मेसी सहायक लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना 2023-04-27 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (कार्डियोलोजी) आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-04-27 View
स्टाफ नर्स आवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-04-27 View
फार्मेसी सहायक अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-04-18 View
रजिष्ट्रार, एनेस्थेसिया अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2023-04-12 View
रजिष्ट्रार, एनेस्थेसिया अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-04-07 View
रजिष्ट्रार, एनेस्थेसिया अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-03-31 View
बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति बुझ्न आउने सूचना 2023-03-22 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (पिडियाट्रिक्स) अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2023-03-21 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (पिडियाट्रिक्स) अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-03-15 View
अन्तरबार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2023-03-13 View
सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-03-13 View
रेजिडेन्ट चिकित्सक (पिडियाट्रिक्स) अवश्यकता सम्बन्धी सूचना 2023-03-01 View
प्रशासन सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-02-26 View
ल्याब टेक्निसियन सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-02-26 View
नर्सिङ्ग सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-02-26 View
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2023-02-24 View
दरखास्त फारम अस्वीकृत गरिएको सूचना 2023-02-20 View
सिफारिश सम्बन्धी सूचना 2023-02-01 View
लिखित परीक्षा नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना 2023-01-09 View
Advertisement - nursing training packages updated 2022-10-23 View
स्वीकृत नामावली 2022-09-16 View
आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा समय संशोधन तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना 2022-09-06 View
कोभिड - १९ सम्बन्धी स्वयम् घोषणा फाराम 2022-08-26 View
बढुवा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सूचना ! 2022-07-22 View
दर रेट (Quotation) को सूचना 2021-10-24 View
Press Release 2021-09-06 View